Værstasjon

IMG_2654 IMG_2664 IMG_2667

Koblingsskjema:

circuit

Kode:

/**
 Værstasjon
*/

#define DEBUG_WIFI_WEBSERVER_PORT Serial
#define _WIFI_LOGLEVEL_      0
#define _WIFININA_LOGLEVEL_    0
#define USE_WIFI_NINA       true

#include <WiFiHttpClient.h>
#include <WiFiWebServer.h>
#include <elapsedMillis.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <Adafruit_MAX31865.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
#include <Adafruit_TSL2591.h>

const uint8_t
 WIFI_RETRY   = 3,
 BUTTON_LED   = 9,
 DATA_LED    = LED_BUILTIN,
 SPI_CS_MAX31865 = 5;

uint8_t
 wifi_do        = 0,
 trigger_wifi_reconnect = 0;

uint16_t
 counterReconnect = 0;

uint32_t
 wifi_status    = WL_IDLE_STATUS,
 MILLIS_DATA_UPDATE_CURRENT,
 MILLIS_DATA_UPDATE = 60000,
 MILLIS_LED_BLINK  = 5000,
 MILLIS_WIFI_TEST  = 300000;

elapsedMillis blinkLightSystem; // Status blink
elapsedMillis getDataTest;   // Hent ny sensordata
elapsedMillis wifiTest;     // Test wifi-tilkobling

/* JSON. Hver måling er ca 250 i lengde */
StaticJsonDocument<512> json_doc;
JsonObject json_root;
char jsonLog[512];

/* Wifi */
const char WIFI_SSID[]   = "ssid";
const char WIFI_PASS[]   = "pw";
const char WIFI_TEST_ADDR[] = "192.1.1.1";
const char WIFI_PATH_TEST[] = "/";
IPAddress   LOCAL_IP(192, 1, 1, 2);
WiFiWebServer server(80);
WiFiClient   client;
WiFiHttpClient httpClient(client, WIFI_TEST_ADDR, 80);

/**
 SENSOR MAX31865 - PT100 element, SPI, 5V, 5/3V logic safe 
 RREF=430.0 for PT100 og 4300.0 for PT1000
 RNOMINAL=0-grad motstand for sensoren. 100.0 for PT100, 1000.0 for PT1000
*/
Adafruit_MAX31865 thermo = Adafruit_MAX31865(SPI_CS_MAX31865, 2, 3, 4); // CS,DI,DO,SCK
#define RREF   430.0
#define RNOMINAL 100.0
char *maxErrors[] = {
 "RTD High Threshold",
 "RTD Low Threshold",
 "REFIN- > 0.85 x Bias",
 "REFIN- < 0.85 x Bias FORCE-open",
 "RTDIN- < 0.85 x Bias FORCE-open",
 "Under/Over voltage",
 "NULL"
};

/* SENSOR BME280 - Trykk, temperatur, fuktighet, gass - I2C, 0x77, 5V, 5/3V logic safe */
Adafruit_BME280 bme;

/**
 SENSOR TSL2591 - Lys - I2C, 0x29, 5V/3V logic safe 
 1 broadband photodiode (visible + infrared), 
 1 infrared-responding photodiode
 Gain har ingen effekt på lux
*/
Adafruit_TSL2591 tsl = Adafruit_TSL2591(2591);

void setup()
{

 Serial.begin(9600);
 delay(3000); // Vent litt så serial får med seg all output

 pinMode(DATA_LED,  OUTPUT);
 pinMode(BUTTON_LED, OUTPUT);

 digitalWrite(BUTTON_LED, HIGH);

 if(WiFi.status() == WL_NO_MODULE) {
  while(1);
 }

 begin_max();
 begin_bme();
 begin_tsl();

 getSensorData();
 setupWifi();

 digitalWrite(BUTTON_LED, LOW);

}

void loop()
{

 /* Blink system led, bare for å sjekke om hele driten har hengt seg */
 if(blinkLightSystem >= MILLIS_LED_BLINK) {
  blinkLightSystem = 0;
  digitalWrite(DATA_LED, !digitalRead(DATA_LED));
 }

 /* Hent ny sensordata */
 if(getDataTest >= MILLIS_DATA_UPDATE) {
  getDataTest = 0;
  getSensorData();
  MILLIS_DATA_UPDATE_CURRENT = millis();
 }

 /* Sjekk wifi status */
 wifi_status = WiFi.status();

 /* Koble til wifi på nytt */
 if(wifi_status != WL_CONNECTED || trigger_wifi_reconnect != 0) {
  digitalWrite(BUTTON_LED, HIGH);
  reconnectWifi();
  return;
 } else {
  digitalWrite(BUTTON_LED, LOW);
 }

 /* Test wifi tilkobling */
 if(wifiTest >= MILLIS_WIFI_TEST && wifi_do == 1) {
  wifiTest = 0;
  int werr = 0;
  werr = httpClient.get(WIFI_PATH_TEST);
  if(werr != 0) {
   trigger_wifi_reconnect = 1;
  }
  httpClient.stop();
 }

 if(wifi_do != 1) return;

 server.handleClient();

}

void begin_max()
{
 thermo.begin(MAX31865_4WIRE);
 thermo.enable50Hz(true);
}

void begin_bme()
{
 if(bme.begin()) {
  bme.setSampling(Adafruit_BME280::MODE_FORCED,
          Adafruit_BME280::SAMPLING_X1, // temperatur
          Adafruit_BME280::SAMPLING_X1, // trykk
          Adafruit_BME280::SAMPLING_X1, // fuktighet
          Adafruit_BME280::FILTER_OFF);
 }
}

void begin_tsl()
{
 if(tsl.begin()) {
  tsl.setTiming(TSL2591_INTEGRATIONTIME_500MS);
  tsl.setGain(TSL2591_GAIN_LOW);
 }
}

void getSensorData()
{

 // Lag en tom array, kaller clear internt
 json_root = json_doc.to<JsonObject>(); 

 get_max_data();
 get_bme_data();
 get_tsl_data();

 serializeJson(json_doc, jsonLog);

 Serial.println(F("JSON-data:"));
 Serial.println(jsonLog);

}

void get_max_data()
{

 float  max_ra, max_re, max_t;
 uint8_t max_fault;
 uint16_t max_rtd;

 max_rtd  = thermo.readRTD();
 max_ra  = max_rtd;
 max_ra  /= 32768;
 max_re  = (RREF * max_ra);
 max_t   = thermo.temperature(RNOMINAL, RREF);
 max_fault = thermo.readFault();

 JsonObject json_max   = json_root.createNestedObject("MAX");
 json_max["ratio"]    = max_ra;
 json_max["resistance"] = max_re;
 json_max["temperature"] = max_t;
 json_max["error"]    = max_fault;

 if(max_fault) {
  if(max_fault & MAX31865_FAULT_HIGHTHRESH) {
   json_max["errorText"] = maxErrors[0];
  }
  if(max_fault & MAX31865_FAULT_LOWTHRESH) {
   json_max["errorText"] = maxErrors[1];
  }
  if(max_fault & MAX31865_FAULT_REFINLOW) {
   json_max["errorText"] = maxErrors[2];
  }
  if(max_fault & MAX31865_FAULT_REFINHIGH) {
   json_max["errorText"] = maxErrors[3];
  }
  if(max_fault & MAX31865_FAULT_RTDINLOW) {
   json_max["errorText"] = maxErrors[4];
  }
  if(max_fault & MAX31865_FAULT_OVUV) {
   json_max["errorText"] = maxErrors[5];
  }
  thermo.clearFault();
 } else {
   json_max["errorText"] = maxErrors[6];
 }

}

void get_bme_data()
{

 float temperature, humidity, pressure;

 bme.takeForcedMeasurement();

 temperature = bme.readTemperature();
 humidity  = bme.readHumidity();
 pressure  = (bme.readPressure() / 100.0F); 

 JsonObject json_bme   = json_root.createNestedObject("BME");
 json_bme["temperature"] = temperature;
 json_bme["humidity"]  = humidity;
 json_bme["pressure"]  = pressure;

}

void get_tsl_data()
{

 float lux;
 uint16_t ir, full;
 uint32_t visible, lum;

 lum   = tsl.getFullLuminosity();
 ir   = lum >> 16;
 full  = lum & 0xFFFF;
 lux   = tsl.calculateLux(full, ir);
 visible = (full - ir);

 JsonObject json_tsl = json_root.createNestedObject("TSL");
 json_tsl["ir"]   = ir; // μm
 json_tsl["visible"] = visible;
 json_tsl["full"]  = full;
 json_tsl["lux"]   = lux;

}

uint16_t get_tsl_timing(tsl2591IntegrationTime_t timing)
{
 return (timing + 1) * 100;
}

uint8_t MStoMin(uint32_t ms)
{
 return (ms / 1000 / 60);
}

void setupWifi()
{

 uint8_t i = 0;
 WiFi.config(LOCAL_IP);

 while(wifi_status != WL_CONNECTED) {
  if(i >= WIFI_RETRY) {
   return;
  }
  wifi_status = WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
  delay(15000);
  i++;
 }

 wifi_do = 1;
 trigger_wifi_reconnect = 0;
 counterReconnect++;

 server.on(F("/"),         wifiHandle_root);
 server.on(F("/getSensorData"),  wifiHandle_getSensorData);
 server.on(F("/setTslGain/low"),  wifiHandle_tslSetGainLow);
 server.on(F("/setTslGain/med"),  wifiHandle_tslSetGainMed);
 server.on(F("/setTslGain/high"), wifiHandle_tslSetGainHigh);
 server.on(F("/setTslGain/max"),  wifiHandle_tslSetGainMax);
 server.on(F("/setTslTiming/100"), wifiHandle_tslSetTiming100);
 server.on(F("/setTslTiming/200"), wifiHandle_tslSetTiming200);
 server.on(F("/setTslTiming/300"), wifiHandle_tslSetTiming300);
 server.on(F("/setTslTiming/400"), wifiHandle_tslSetTiming400);
 server.on(F("/setTslTiming/500"), wifiHandle_tslSetTiming500);
 server.on(F("/setTslTiming/600"), wifiHandle_tslSetTiming600);
 server.on(F("/setUpdateTime/1"), wifiHandle_updateFrequency1);
 server.on(F("/setUpdateTime/3"), wifiHandle_updateFrequency3);
 server.on(F("/setUpdateTime/5"), wifiHandle_updateFrequency5);

 server.onNotFound([]() {
  server.send(404, F("text/plain"), F("404: Fant ikke siden.."));
 });

 server.begin();

}

void reconnectWifi()
{
 wifi_do = 0;
 httpClient.stop();
 server.stop();
 WiFi.end();
 setupWifi();
}

void wifiHandle_root()
{

 #define BUFFER_SIZE 1500
 char ret[BUFFER_SIZE];

 snprintf(
  ret, 
  BUFFER_SIZE-1, 
  "<!DOCTYPE html>\
<html lang=\"en\">\
<head>\
<meta charset=\"utf-8\">\
<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0\">\
<title>Værstasjon</title>\
</head>\
<body style=\"font-family: monospace; font-size: 130\%%;\">\
<h1>Værstasjon</h1>\
<p><strong>Wi-Fi tilkobling:</strong><br>%d dBm (%s)</p>\
<p><strong>Wi-Fi reconnect teller:</strong><br>%d</p>\
<p><a href=\"/getSensorData\">Se oppdatert sensordata</a></p>\
<p><strong>Oppdateringsfrekvens:</strong><br> Hvert %d minutt</p>\
<p><strong>Siste oppdatering:</strong><br> På %d ms<br>millis() nå: %d ms</p>\
<p><strong>TSL gain og timing:</strong><br> %d og %d ms</p>\
<p>Sett TSL gain: \
<a href=\"/setTslGain/low\">LAV</a> (x0, standard), \
<a href=\"/setTslGain/med\">MEDIUM</a> (x16), \
<a href=\"/setTslGain/high\">HØY</a> (x32), \
<a href=\"/setTslGain/max\">MAKS</a> (x48)\
</p>\
<p>Sett TSL timing: \
<a href=\"/setTslTiming/100\">100 ms</a>, \ 
<a href=\"/setTslTiming/200\">200 ms</a>, \ 
<a href=\"/setTslTiming/300\">300 ms</a>, \
<a href=\"/setTslTiming/400\">400 ms</a>, \
<a href=\"/setTslTiming/500\">500 ms</a> (standard), \
<a href=\"/setTslTiming/600\">600 ms</a>\
</p>\
<p>Sett oppdateringsfrekvens: \
<a href=\"/setUpdateTime/1\">1 minutt</a> (standard), \
<a href=\"/setUpdateTime/3\">3 minutt</a>, \
<a href=\"/setUpdateTime/5\">5 minutt</a>\
</p>\
</body>\
</html>",

  WiFi.RSSI(), 
  WiFi.SSID(), 
  counterReconnect, 
  MStoMin(MILLIS_DATA_UPDATE), 
  MILLIS_DATA_UPDATE_CURRENT, 
  millis(), 
  tsl.getGain(), 
  get_tsl_timing(tsl.getTiming())

);

 server.send(200, F("text/html"), ret);

}

void wifiHandle_getSensorData()
{
 server.send(200, F("application/json"), jsonLog);
}

void wifiHandle_tslSetGainLow()
{
 tsl.setGain(TSL2591_GAIN_LOW);
 server.send(200, F("text/html"), F("Oppdaterte TSL gain (x0). <a href=\"/\">Tilbake</a>"));
}

void wifiHandle_tslSetGainMed()
{
 tsl.setGain(TSL2591_GAIN_MED);
 server.send(200, F("text/html"), F("Oppdaterte TSL gain (x16). <a href=\"/\">Tilbake</a>"));
}

void wifiHandle_tslSetGainHigh()
{
 tsl.setGain(TSL2591_GAIN_HIGH);
 server.send(200, F("text/html"), F("Oppdaterte TSL gain (x32). <a href=\"/\">Tilbake</a>"));
}

void wifiHandle_tslSetGainMax()
{
 tsl.setGain(TSL2591_GAIN_MAX);
 server.send(200, F("text/html"), F("Oppdaterte TSL gain (x48). <a href=\"/\">Tilbake</a>"));
}

void wifiHandle_tslSetTiming100()
{
 tsl.setTiming(TSL2591_INTEGRATIONTIME_100MS);
 server.send(200, F("text/html"), F("Oppdaterte TSL timing (100). <a href=\"/\">Tilbake</a>"));
}

void wifiHandle_tslSetTiming200()
{
 tsl.setTiming(TSL2591_INTEGRATIONTIME_200MS);
 server.send(200, F("text/html"), F("Oppdaterte TSL timing (200). <a href=\"/\">Tilbake</a>"));
}

void wifiHandle_tslSetTiming300()
{
 tsl.setTiming(TSL2591_INTEGRATIONTIME_300MS);
 server.send(200, F("text/html"), F("Oppdaterte TSL timing (300). <a href=\"/\">Tilbake</a>"));
}

void wifiHandle_tslSetTiming400()
{
 tsl.setTiming(TSL2591_INTEGRATIONTIME_400MS);
 server.send(200, F("text/html"), F("Oppdaterte TSL timing (400). <a href=\"/\">Tilbake</a>"));
}

void wifiHandle_tslSetTiming500()
{
 tsl.setTiming(TSL2591_INTEGRATIONTIME_500MS);
 server.send(200, F("text/html"), F("Oppdaterte TSL timing (500). <a href=\"/\">Tilbake</a>"));
}

void wifiHandle_tslSetTiming600()
{
 tsl.setTiming(TSL2591_INTEGRATIONTIME_600MS);
 server.send(200, F("text/html"), F("Oppdaterte TSL timing (600). <a href=\"/\">Tilbake</a>"));
}

void wifiHandle_updateFrequency1()
{
 MILLIS_DATA_UPDATE = 60000;
 server.send(200, F("text/html"), F("Endret oppdateringsfrekvens (1 minutt). <a href=\"/\">Tilbake</a>"));
}

void wifiHandle_updateFrequency3()
{
 MILLIS_DATA_UPDATE = 180000;
 server.send(200, F("text/html"), F("Endret oppdateringsfrekvens (3 minutt). <a href=\"/\">Tilbake</a>"));
}

void wifiHandle_updateFrequency5()
{
 MILLIS_DATA_UPDATE = 300000;
 server.send(200, F("text/html"), F("Endret oppdateringsfrekvens (5 minutt). <a href=\"/\">Tilbake</a>"));
}