WiFi

WiFi-server eksempel med WiFiNINA bibloteket.

#include <WiFiNINA.h>

uint8_t error_wifi = 0; // 0 = ok, 1 = ingen wifi modul, 2 = mistet wifi,
uint8_t wifi_clent_do = 0;
uint16_t counterReconnect = 0;
const uint8_t WIFI_RETRY = 3; // Prøv å koble til wifi så mange ganger før den kjører loop pånytt
const char WIFI_SSID[]  = "ssid";
const char WIFI_PASS[]  = "pwd";
const uint8_t SERVER_PORT = 80;
IPAddress LOCAL_IP  (192, 168, 10, 165);
IPAddress SERVER_ADDR (192, 168, 10, 160);
WiFiServer server   (SERVER_PORT);

void setup()
{

 // Init WIFI
 if (WiFi.status() == WL_NO_MODULE) {
  Serial.println(F("Ingen wifi modul"));
  error_wifi = 1;
 } else {
  setupWifi();
 }

}

void loop()
{

 int wifistatus  = WiFi.status();

 // Mistet wifi? Koble til på nytt
 if(wifistatus != WL_CONNECTED) {
  reconnectWifi();
  return;
 } else {
  error_wifi = 0;
  wifi_clent_do = 1;
 }

 // Stopp hvis ingen wifi
 if (wifi_clent_do != 1) return;

 // Sjekk om det finnes en klient som har sendt request
 WiFiClient client = server.available();
 if (!client) return;

 String currentLine = "";

 while (client.connected()) {
  if (client.available()) {

   char c = client.read();

   // Neste char er new line / HTTP request = ferdig
   if (c == '\n') {

    /**
      Request header fra klient er ferdig mottatt
      Viktig å returnere data her da client ikke vet om den
      får svar eller ikke, så kan føre til mange ekstra requester
      https://forum.arduino.cc/t/wifi-shield-doesnt-close-connection-with-client-stop/445144/10
    */
    if (currentLine.length() == 0) {

     client.println(F("HTTP/1.1 200 OK"));
     client.println(F("Content-Type: text/html"));
     client.println();
     client.print(F("html"));
     client.println();

     break;

    }
    // Det er flere enn 0 tegn i linjen på headeren, så start en ny linje
    else {
     currentLine = "";
    }
   }
   // Alle andre tegn, bortsett fra \r og \n (første if), legg til på linjen
   else if (c != '\r') {
    currentLine += c;
   }

   // Request url er /getSensorData
   if (currentLine.endsWith("GET /getSensorData HTTP")) {
     // do stuff
     break;
   }

  } // if client available
 } // while client connected

 //delay(50);
 client.stop();

}

// Koble til wifi
void setupWifi()
{

 Serial.println(F("Prøver å koble til wifi...."));

 uint8_t i = 0;
 WiFi.config(LOCAL_IP);

 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  if (i >= WIFI_RETRY) {
   Serial.println(F("WIFI RETRY quit...."));
   return;
  }
  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
  delay(10000);
  i++;
 }

 counterReconnect++;
 server.begin();

 Serial.println(F("Tilkobling OK...."));

}

void reconnectWifi()
{
 Serial.println(F("Reconnecter til wifi..."));
 error_wifi = 2;
 wifi_clent_do = 0;
 WiFi.end();
 setupWifi();
}