Serial kommunikasjon

Eksemepl 1, serial fra Arduino

Print ut all data fra arduino serial basert på newline (println):

Uten%20navn

#include <iostream>
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{

  HANDLE handler = CreateFile(
    "\\\\.\\COM3", 
    GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 
    0, 
    NULL, 
    OPEN_EXISTING, 
    FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 
    NULL
  );

  if(handler == INVALID_HANDLE_VALUE) {
    if(GetLastError() == ERROR_FILE_NOT_FOUND) {
      printf("ERROR: Kunne ikke koble til, COM-porten finnes ikke");
    } else {
      printf("ERROR: %lu", GetLastError());
    }
    return 601;
  }

  DCB parameters = {0};
  // Prøv å hent default parametere på com-porten
  if(!GetCommState(handler, &parameters)) {
    printf("ERROR: Greide ikke hente parametere fra COM-porten");
    return 601;
  }

  // Sett parametere
  parameters.BaudRate  = CBR_115200;
  parameters.ByteSize  = 8;
  parameters.StopBits  = ONESTOPBIT;
  parameters.Parity   = NOPARITY;
  parameters.fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE;

  // Sett parametere på porten, reinitaliserer hardware med de nye instillingene
  if(!SetCommState(handler, &parameters)) {
    printf("ERROR: Greide ikke sette parametere på port (error %lu)", GetLastError());
    return 602;
  }

  // Tilkoblet, slett all output/input
  PurgeComm(handler, PURGE_RXCLEAR | PURGE_TXCLEAR);

  COMSTAT status;
  DWORD errors;

  unsigned char buffer;
  std::string output;

  // Loop
  for(;;) {

    DWORD bytesRead;

    // Hent nåværende status på COM-port
    ClearCommError(handler, &errors, &status);

    // Data i kø
    if(status.cbInQue > 0)
    {

      bool endCurrentRead = FALSE;

      while(!endCurrentRead) {

        // Les 1 og 1 byte
        ReadFile(handler, &buffer, 1, &bytesRead, NULL);

        if(bytesRead > 0) {
          // Neste byte er ikke newline, legg til i string
          if(buffer != '\n') {
            output += buffer;
          }
          // Neste byte er newline, return
          else {
            endCurrentRead = true;
          }
        } else {
          printf("ERROR: Ingen bytes ble lest av\n");
          break;
        }

      }

      // Print output 
      std::cout << output << "\n";
      // Reset linje 
      output = "";

    }

  }

  return true;

}