FFmpeg på openSUSE

Denne guiden kan følges, men med noen modifikasjoner:
https://trac.ffmpeg.org/wiki/CompilationGuide/Centos

Først installer alle nødvendige pakker. Viktig med nasm/yasm assemblerne

zypper install autoconf automake bzip2 bzip2-devel cmake freetype-devel gcc gcc-c++ git libtool make pkgconfig zlib-devel nasm yasm libass-devel libvorbis-devel

Guiden går utifra at mappene ffmpeg_sources/build og bin eksisterer i hjem-mappa.

x264 (libx264)

H.264 video encoder. Om det oppstår problemer, prøv å legge til --disable-opencl (slå av hardware encoding)

cd ~/ffmpeg_sources
git clone --branch stable --depth 1 https://code.videolan.org/videolan/x264.git
cd x264
PKG_CONFIG_PATH="$HOME/ffmpeg_build/lib/pkgconfig" ./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --bindir="$HOME/bin" --enable-static
make -j12
make install
x265 (libx265)

H.265/HEVC video encoder

cd ~/ffmpeg_sources
git clone --branch stable --depth 2 https://bitbucket.org/multicoreware/x265_git
cd ~/ffmpeg_sources/x265_git/build/linux
cmake -G "Unix Makefiles" -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="$HOME/ffmpeg_build" -DENABLE_SHARED:bool=off ../../source
make -j12
make install
fdk_aac (libfdk_aac)

AAC audio encoder

cd ~/ffmpeg_sources
git clone --depth 1 https://github.com/mstorsjo/fdk-aac
cd fdk-aac
autoreconf -fiv
./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --disable-shared
make -j12
make install
mp3 (libmp3lame)

MP3 audio encoder. Siste STABLE er 3.100 (sjekket 6 aug 2022)
Last ned: lame-3.100.tar.gz

cd ~/ffmpeg_sources
curl -O -L https://downloads.sourceforge.net/project/lame/lame/3.100/lame-3.100.tar.gz
tar xzvf lame-3.100.tar.gz
cd lame-3.100
./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --bindir="$HOME/bin" --disable-shared --enable-nasm
make -j12
make install
OPUS (libopus)

Opus audio decoder and encoder (tidligere vorbis). Siste STABLE er 1.31 (sjekket 6 aug 2022)
Last ned: opus-1.3.1.tar.gz

cd ~/ffmpeg_sources
curl -O -L https://archive.mozilla.org/pub/opus/opus-1.3.1.tar.gz
tar xzvf opus-1.3.1.tar.gz
cd opus-1.3.1
./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --disable-shared
make -j12
make install
VPX (libvpx)

VP8/VP9 video encoder and decoder

cd ~/ffmpeg_sources
git clone --depth 1 https://chromium.googlesource.com/webm/libvpx.git
cd libvpx
./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --disable-examples --disable-unit-tests --enable-vp9-highbitdepth --as=yasm
make -j12
make install
AOM-AV1

AOMedia Video 1 video format (encoder/decoder). Laget som en etterkommer av VP9

cd ~/ffmpeg_sources
git -C aom pull 2> /dev/null || git clone --depth 1 https://aomedia.googlesource.com/aom
mkdir -p aom_build
cd aom_build
PATH="$HOME/bin:$PATH" cmake -G "Unix Makefiles" -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="$HOME/ffmpeg_build" -DENABLE_SHARED=off -DENABLE_NASM=on ../aom 
PATH="$HOME/bin:$PATH" make -j12
make install
SVT-AV1

Video format (encoder/decoder) utviklet først av Intel i samarbeid med Netflix, men som nå utvikles av AOM.

cd ~/ffmpeg_sources
git clone https://gitlab.com/AOMediaCodec/SVT-AV1.git
cd SVT-AV1/Build
PATH="$HOME/bin:$PATH" cmake -G "Unix Makefiles" -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="$HOME/ffmpeg_build" -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DBUILD_DEC=OFF -DBUILD_SHARED_LIBS=OFF ..
PATH="$HOME/bin:$PATH" make -j12
make install
FFmpeg

Noen av libsa legger seg i lib64, flytt de til lib manuelt og oppdater pkgconfig filene med ny lib-sti hvis nødvendig, deretter bygg ffmpeg

cd ~/ffmpeg_sources
curl -O -L https://ffmpeg.org/releases/ffmpeg-snapshot.tar.bz2
tar xjvf ffmpeg-snapshot.tar.bz2
cd ffmpeg
PATH="$HOME/bin:$PATH" PKG_CONFIG_PATH="$HOME/ffmpeg_build/lib/pkgconfig" ./configure \
 --prefix="$HOME/ffmpeg_build" \
 --pkg-config-flags="--static" \
 --extra-cflags="-I$HOME/ffmpeg_build/include" \
 --extra-ldflags="-L$HOME/ffmpeg_build/lib" \
 --extra-libs=-lpthread \
 --extra-libs=-lm \
 --bindir="$HOME/bin" \
 --enable-gpl \
 --enable-libaom \
 --enable-libass \
 --enable-libfdk_aac \
 --enable-libfreetype \
 --enable-libmp3lame \
 --enable-libopus \
 --enable-libsvtav1 \
 --enable-libvorbis \
 --enable-libvpx \
 --enable-libx264 \
 --enable-libx265 \
 --enable-nonfree
make -j12
make install

Andre nyttige linker:
https://ffmpeg.org/ffmpeg-codecs.html